Klachtenregeling kinderdagverblijf

Klachten regeling Kinderopvang La Luna

Vanaf 1 januari 2016 kunnen ouders en oudercommissies met vragen en klachten over kinderopvang terecht bij het Klachtenloket Kinderopvang

Dit klachtenloket is verbonden aan De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Het is tot stand gekomen naar aanleiding van een wetswijziging om de positie van ouders in de kinderopvang te versterken en meer grip op de kwaliteit te geven.

Stap 1: Klacht bespreken
Heeft u een klacht of zit u ergens mee? Bespreek dit dan eerst met de pedagogisch medewerker, die verantwoordelijk is voor uw kind. Komt u er samen toch niet uit, breng dan de leidinggevende of de directie (Simône Visschedijk) van de kinderopvang La Luna schriftelijk op de hoogte. Zij neemt de klacht in behandeling en zal zorgvuldig onderzoek doen en geeft u binnen 14 dagen antwoord.

Behandeling klacht
De medewerker die de klacht in ontvangst neemt, zal u binnen 2 weken een reactie geven. Als u over de reactie niet tevreden bent, kunt u uw klacht binnen 2 weken schriftelijk bij Simône Visschedijk indienen, zij zal ook binnen 2 weken reageren op uw klacht.

De geleding die uw klacht in ontvangst neemt , maakt van de klacht en de afhandeling hiervan een korte schriftelijke rapportage t.b.v. de organisatie en de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt.

De maatregelen die eventueel genomen moeten worden zullen binnen 6 weken vanaf het moment van het oordeel af gehandeld worden.

Indien de klacht betrekking heeft op een medewerker, de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld en door de klager bij een hogere geleding is ingediend, wordt de beklaagde medewerker door de hogere geleding in de gelegenheid gesteld mondeling en/of schriftelijk haar standpunten toe te lichten. Eventueel kunnen klager en beklaagde in de gelegenheid worden gesteld hun argumenten naar voren te brengen en toe te lichten in elkaars aanwezigheid, tenzij het nodig wordt geacht partijen afzonderlijk te horen, of dat een der partijen hier om verzoekt.

Indien tot afzonderlijk horen van klager en beklaagde wordt overgegaan, zal alleen die informatie bij de overwegingen worden betrokken waarop de weder partij gelegenheid heeft gehad te reageren.

Stap 2: Advies vragen
Komt u er niet uit met de kinderopvangorganisatie zelf, dan kunt u uw klacht of verschil van inzicht bij de geschillencommissie kinderopvang melden. De geschillencommissie is een onafhankelijke organisatie, die vragen en klachten aanhoort, informatie en advies geeft en duidelijk maakt welke stappen mogelijk zijn. Advies vragen of een klacht melden bij het Klachtenloket is gratis.

Stap 3: Bemiddeling
Zodra uw klacht is ontvangen, bekijkt het Klachtenloket of er bemiddeling mogelijk is tussen u en de kinderopvangorganisatie. Als het Klachtenloket meer informatie van u nodig heeft, zal het contact met u opnemen. Het streven is om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Stap 4: Mediation
Soms is het vertrouwen tussen u en de kinderopvangorganisatie te ernstig geschaad. Dit kan zijn omdat het verschil van inzicht te groot of omdat er teveel dingen zijn gebeurd. Als bemiddeling dan niet lukt, kan het Klachtenloket u adviseren gebruik te maken van mediation.

Stap 5: Geschil
Kiest u niet voor bemiddeling of mediation of komt u er nog altijd niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Met deze formele stap wordt uw klacht een geschil genoemd.

Geschillencommissie Kinderopvang
Postbus 90600,
2509 LP Den Haag

Ook kunt u dit doen via de website: Geschillencommissie Kinderopvang

Op 9 november heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Branche kinderopvang geïnformeerd over de verplichting om per 1 januari 2016 aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang.

Kinderdagverblijf La Luna heeft hier gehoor aangegeven door de locatie per 1 januari 2016 te laten registreren bij de Geschillencommissie.

Onderstaand artikel geeft aan hoe de ouder en/of de oudercommissie met een klacht dient om te gaan. Voor meer informatie verwijst La Luna u graag door naar de website van de Geschillencommissie www.degeschillencommisie.nl

Geschilartikel Kinderopvang

  1. De ouder/ oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
  2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/    oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een ander door de commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen (hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
  3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/ oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie.
  4. Wanneer de ouder/ oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de  Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
  5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepaling van het voor haar geldende regelement. Het regelement van de geschillencommissie is beschikbaar via  www.degeschillencommissie.nl en wordt desgevraagd toegezonden. De beslissing van de Geschillencommissie geschied bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding verschuldigd.
  6. Uitsluitend de hierboven Geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.