Controle GGD

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de kinderopvang.
De GGD houdt namens de gemeente toezicht.

GGD controleert kinderopvang

Voordat een organisatie ingeschreven wordt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), komt er een GGD-inspecteur langs. Deze controleert onder andere:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • hoe de medewerkers met de kinderen omgaan en het pedagogisch beleidsplan;
  • de werkwijze van de medewerkers;
  • of de beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. De kinderopvangorganisatie moet het rapport plaatsen op de eigen website. Of op een andere manier toegankelijk maken voor ouders.

Het inspectierapport van de GGD kunt u hier bekijken:

Het ligt tevens ter inzage op het kinderdagverblijf.

Alle medewerkers zijn op de hoogte van de risico’s en de aanpak daarvan. Zij handelen conform het plan van aanpak. Waar mogelijk treffen zij maatregelen om gevaarlijke situaties te voorkomen.